IMPULSiefje september 2017 | Impuls-blog

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind september 2017 in Impuls 48 nummer 1 verschijnen

Curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs, Monique De Ridder

Het zijn boeiende tijden in het volwassenenonderwijs, want zij hebben actueel te maken met een ‘inter-netten’samenwerking en met een toenemende impact van de overheid  en de beroepssectoren. Ze zijn ook niet alleen als aanbieders van levenslang en levensbreed leren.  Er zijn nog andere spelers op de markt. Wat ons o.a. interesseert is in wat het volwassenenonderwijs van het leerplichtonderwijs verschilt, hoe die curricula tot stand komen, hoe de leerplannen ontwikkeld en geïmplementeerd worden en wat de knelpunten zijn.

Beschouwingen bij een opinie, Elie Michiels

Redactielid Elie Michiels reageert met enkele beschouwingen en aanbevelingen op de opinie die WIVO in Impuls 47/4 van april-juni 2017 over de modernisering van het secundair onderwijs formuleerde. We willen met deze nieuwe rubriek  een forum bieden om met medelezers in gesprek te gaan.

Onderzoekcompetenties: een taaie brok voor leerlingen in het secundair onderwijs, Jan Sermeus, Eli Janssen, Ellen Claes, Fien Depaepe en Jan Elen

Eens burgers zullen leerlingen uit het secundair onderwijs uitgedaagd worden om voorstellen te doen, oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen. De decreetgever weerhield deze competentie als eindterm. Maar zijn onze leerlingen wel onderzoekscompetent? Dat vraagt om onderzoek. Dat deden de auteurs van dit artikel en ze ontwikkelden een instrument om die onderzoekscompetenties binnen het vak humane wetenschappen te meten. 466 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs namen deel aan de studie en vulden het instrument in. In het artikel leest u de bevindingen over de kwaliteit van het instrument en een stand van zaken over onderzoekcompetenties van de leerlingen uit deze steekproef.

Profiel van ICT-coördinatoren: het verhaal van hiaten, Katja Claes. In de lerarenopleiding UCLL zijn ze op zoek naar een verhoging van de tewerkstellingskansen van de professionele bachelors secundair onderwijs informatica. Een profiel voor een ICT-coördinator is er vanuit het departement Onderwijs nooit opgesteld en ook de nodige ondersteuning voor hen ontbreekt. Gevolg van dit alles is dat ze een heel diverse invulling aan deze functie over de scholen heen geven. De auteur wilde een en ander uitklaren en zette een onderzoeksproject op. Na een literatuurstudie vertrok ze van een vragenlijst die door 51% van 102 ICT-coördinatoren in het Limburgs Katholieke net werd beantwoord. De analyse van de antwoorden en de besluiten kunnen als toetssteen voor de praktijk in de andere Vlaamse regio’s dienen.

Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie, Yves Larock, Jan Royackers en Joris Van Waes

De auteurs in dit artikel stappen af van het paradigma dat de leerlingen altijd centraal (moeten) staan. Zij verplaatsen de centrale  focus  op de leerlingen naar de focus op leren – naar de school als lerende organisatie. Co-teaching kan je als een mini-vorm ervan beschouwen. Daarnaast gaan ze ook in op het belang van co-teaching en onderbouwen dat met onderzoek en eigen bevragingen in intervisies.  Ze doen ook voorstellen om co-teaching op school gefaseerd te introduceren en hebben oog voor de randvoorwaarden. Bij verandering blijft de vraag hoe je zo efficiënt mogelijk tot co-teaching komt en hoe je de nieuwe praktijk verankert. Ook daarvoor doen ze voorstellen.

Hoe kunnen we de beleving van het bisjaar in het eerste jaar secundair onderwijs positief beïnvloeden? Sofie Bruneel en Machteld Vandecandelaere

De flexibilisering van het secundair onderwijs vraagt naar een doorbreking van het jaarklassensysteem.  Landen die op die manier hun onderwijs inrichten, zitten vaak met een groot aantal zittenblijvers. Leerlingen die in het eerste jaar secundair onderwijs ernstige leertekorten vertonen en een C-attest krijgen,  moeten in eender welke onderwijsvorm blijven zitten. Hoe beleven de leerlingen dat bisjaar? En hoe kunnen we als school die beleving positief beïnvloeden? Onder leiding van Machteld Vandecandelaere onderzocht Sofie Bruneel verbanden tussen specifieke leerlingenkenmerken en de beleving van het bisjaar.

‘Voor u gelezen’

Redactielid Bieke De Fraine las  Zicht op leerwinst. Scenario’s voor gestandaardiseerde toetsen van Maarten Penninckx, Jan Vanhoof, Peter Van Petegem e.a dat een nuancering aanbrengt in de discussie over centrale examens en dat de karikatuur van de centrale toetsing doorbreekt.

Prof. Em. Roland Vandenberghe verdiepte zich in het essay Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van recent ‘geest-breinonderzoek’ van Dolf van den Berg en vond er een aantal interessante uitgangspunten over de ontwikkeling van ons brein in relatie tot onze persoonlijke vrijheid.

Leestips

Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Survivalkit voor de schoolleider, Anne-Marie Vandoninck door Jan Bonne, Een vergadering voorzitten. De kunstgrepen, V. Mertens door Jan Cumps en Vijven en zessen van prof. Adriaan de Groot – een boekje dat geschiedenis maakte, Ferdinand Mertens door Roger Standaert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *